Zásady ochrany osobních údajů

Provozovatelem tohoto internetového obchodu je společnost FITRON s.r.o., IČ: 48035076 (dále jen „my“).

Na této stránce můžete najít informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, zda údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Jaké osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

Pokud navštívíte náš web:

Údaje o vašem chování na webu, zejména zboží a služby, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte, způsob pohybu po našem webu a posouvání obrazovky a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa az ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém – jeho verze a jazykové nastavení, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč – jeho verze a jazykové nastavení, adresa webové stránky (URL adresa), ze které přicházíte na náš web, a také údaje získané ze souborů cookie a podobných technologií pro identifikaci zařízení.

Více informací o používaných souborech cookies naleznete na: https://www.fitron.cz/cookies/

Tyto údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) pro účely:

 • získání informací, na jejichž základě pro vás budeme moci web v budoucnu vylepšit, aby se vám u nás nakupovalo ještě lépe; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro vás;
 • vytváření statistik a přehledů, zejména sledování návštěvnosti našeho webu, jeho jednotlivých stránek a měření účinnosti reklamy; naším oprávněným zájmem je zde měření efektivity našeho webu a výdajů na reklamu;
 • testování nových funkcí a aplikací před nasazením, zejména abychom předešli problémům s funkčností těchto novinek ve skutečném provozu, které by mohly zhoršit váš zážitek z nakupování u nás; naším oprávněným zájmem je zde bezproblémová funkčnost našich služeb pro vás;
 • předcházení útokům na náš web a ohrožení jeho funkčnosti i bezpečnosti vašich dat; naším oprávněným zájmem je zde bezproblémová funkčnost našich služeb pro vás a bezpečnost vašich dat.

Pro tyto účely osobní údaje uchováváme maximálně 26 měsíců. Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku.

Pokud u nás nakoupíte:

 • Identifikačné a kontaktné údaje, ktorými sa rozumie najmä meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa pre doručenie, fakturačná adresa;
 • IČO, DIČ a IČ DPH, ak ste podnikateľ;
 • Údaje o vašich objednávkach, ktorými sú najmä údaje o tovare a službách, ktoré ste si objednali, spôsobe doručenia a platby vrátane čísla platobného účtu a údaje o reklamáciách;

Zpracování na základě plnění smlouvy

Pokud u nás jako fyzická osoba nakoupíte, zpracováváme vaše osobní údaje za účelem vyřízení vaší objednávky. Nakoupíte-li u nás jako zástupce právnické osoby, zpracováváme tytéž údaje za stejným účelem na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v uzavření a plnění smlouvy s osobou, kterou zastupujete.

To, že tyto údaje použijeme za účelem vyřízení vaší objednávky, znamená, že je použijeme zejména:

 • abyste mohli dokončit svoji objednávku na webu, například aby se vám neodstranilo zboží vložené do košíku, nebo údaje z rozpracované objednávky;
 • abychom s vámi mohli o objednávce komunikovat, například vám zaslat její potvrzení nebo vás upozornit na odeslání zboží;
 • pro potřeby platby za zboží;
 • pro potřeby doručení zboží; v této souvislosti můžeme vaše údaje předat i našim přepravním partnerům;
 • v souvislosti s reklamací objednaného zboží nebo služby.

Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu nezbytnou k vyřízení vaší objednávky, popř. vyřízení smluvního požadavku, jako je reklamace.

Zpracování na základě plnění právních povinností

I my musíme plnit určité zákonem stanovené povinnosti. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro takové zpracování váš souhlas. Na tomto právním základě zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o objednávkách, a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:

zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,
zákon č. 250/2007 Sb., o ochraně spotřebitele,
zákon č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží na dálku nebo mimo provozní prostory;
zákon č. 222/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
zákon č. 431/2002 Sb, o účetnictví.

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu 10 let od vydání posledního dokladu k vaší objednávce.

 

Kto vaše osobné údaje spracováva a komu ich odovzdávame?

Vo väčšine prípadov spracovávame vaše údaje pre vlastné účely ako ich správca. V prípade plnenia objednávky vaše údaje odovzdávame našim partnerom pre zaistenie platby, prepravy a ďalších náležitostí vašej objednávky:

Partnerom prevádzkujúcim platobné systémy (platba kartou): Global Payments s.r.o., Vajnorská 100/B 831 04 Bratislava; IČO: 50010301
Prepravným partnerom:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35834498
Geis SK s.r.o., Trňanská 6, 960 01 Zvolen, IČO: 31324428
TOPTRANS EU, a.s., Na Priehon 50, 94905 Nitra, IČO: 36703923

Všetky spomenuté osobné údaje spracovávame my ako prevádzkovateľ. To znamená, že my stanovujeme zhora vymedzené účely, pre ktoré vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracovania a zodpovedáme za ich riadne vykonanie.

 

Aké máte práva pri spracovaní osobných údajov?

Vo vzťahu k svojim osobným údajom máte viacero práv. Jedná sa o právo na prístup, opravu, vymazanie, obmedzenia spracovania, prenositeľnosť, vznesenie námietky a podania sťažnosti.

Právo na prístup

Zjednodušene povedané máte právo vedieť, aké údaje o vás spracovávame, za akým účelom, po akú dobu, kde vaše osobné údaje získavame, komu ich odovzdávame, kto ich okrem nás spracováva a aké máte ďalšie práva súvisiace so spracovaním vašich osobných údajov. To všetko sa môžete dozvedieť v tomto dokumente „Zásady ochrany osobných údajov“.

Právo na opravu

Ak zistíte, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú nepresné alebo neúplné, máte právo na to, aby sme ich bez zbytočného odkladu opravili, poprípade doplnili.

Právo na výmaz

V niektorých prípadoch máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, pokiaľ je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:
vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely, na ktoré sme ich spracovávali;
odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom sa jedná o údaje, na ktorých spracovanie je váš súhlas nevyhnutný a zároveň nemáme iný dôvod, prečo tieto údaje potrebujeme naďalej spracovávať;
využijete svoje právo namietať proti spracovaniu u osobných údajov, ktoré spracovávame na základe našich oprávnených záujmov a my zistíme, že už žiadne takéto oprávnené záujmy, ktoré by toto spracovanie oprávňovali, nemáme alebo domnievate sa, že nami vykonávané spracovanie osobných údajov prestalo byť v súlade so všeobecne záväznými predpismi.

Právo na obmedzenie spracovania

V niektorých prípadoch môžete okrem práva na vymazanie využiť právo na obmedzenie spracovania osobných údajov. Toto právo vám umožňuje v určitých prípadoch požadovať, aby došlo k označeniu vašich osobných údajov a tieto údaje neboli predmetom žiadnych ďalších operácií spracovania – v tomto prípade však nie navždy (ako v prípade práva na vymazanie), ale po obmedzenú dobu. Spracovanie osobných údajov musíme obmedziť keď:
popierate presnosť osobných údajov, kým sa dohodneme, aké údaje sú správne;
vaše osobné údaje spracovávame bez dostatočného právneho základu (napr. Nad rámec toho, čo spracovávať musíme), ale vy budete pred výmazom takýchto údajov uprednostňovať iba ich obmedzenie (napr. Ak očakávate, že by ste nám v budúcnosti takéto údaje aj tak poskytli);
vaše osobné údaje už nepotrebujeme pre uvedené účely spracovania, ale vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obranu svojich právnych nárokov, alebo
vznesiete námietku proti spracovaniu. Právo na námietku je podrobnejšie popísané nižšie v kapitole Právo namietať proti spracovaniu. Po dobu, počas ktorej zisťujeme, či je vaša námietka oprávnená, sme povinní spracovanie vašich osobných údajov obmedziť.

Právo na prenositeľnosť

Máte právo získať od nás všetky vaše osobné údaje, ktoré ste nám vy sami poskytli a ktoré spracovávame na základe vášho súhlasu (pozri časť Ak nám udelíte svoj súhlas) a na základe plnenia zmluvy. Vaše osobné údaje vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Aby sme mohli na vašu žiadosť údaje ľahko previesť, môže sa jednať iba o údaje, ktoré spracovávame automatizovane v našich elektronických databázach.

Právo namietať proti spracovaniu

Máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe nášho oprávneného záujmu (pozri časť Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje?). Ak ide o marketingové aktivity, prestaneme vaše osobné údaje spracovávať bez ďalšieho; v ostatných prípadoch tak urobíme, ak nebudeme mať závažné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracovaní pokračovali.

Právo podať sťažnosť

Uplatnením práv vyššie uvedeným spôsobom nie je nijako dotknuté vaše právo podať sťažnosť u príslušného dozorného úradu. Toto právo môžete uplatniť najmä v prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje spracovávame neoprávnene alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Sťažnosť proti nami vykonávanému spracovaniu osobných údajov môžete podať na Úrad pre ochranu osobných údajov.