Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi:

Prodávajícím, kterým je společnost FITRON s.r.o., IČO: 48 035 076, DIČ: 2120044938, DIČ SK2120044938, se sídlem na adrese Drevárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská Republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Košice I., oddíl: Sro, vložka č.j. 36807/V
(dále jen „prodávající“)

a Kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího umístěného na doméně www.fitron.cz (dále jen „E-shop“).

Orgánem dozoru je Slovenská obchodní inspekce, Inspektorát SOI pro Košický kraj, se sídlem Vrátna č.3, 043 79 Košice 1, tel. č. 055/6220 781

Objednávka (uzavření smlouvy)

Zboží lze vybírat prohlížením katalogu na stránce E-shopu. Uživatelem je jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která E-shop používá. Po vložení zboží do virtuálního košíku získává uživatel E-shopu přehled o jednotlivých položkách a celkovém množství zboží.

Po přechodu do virtuální pokladny nabízí prodávající uživatelům možnost uzavření Kupní smlouvy. Nabídkou k uzavření Kupní smlouvy je zobrazení shrnutí objednávky a tlačítka s označením „Objednat s povinností platby“ v sekci „Pokladňa“ v rámci uživatelského rozhraní E-shopu.

Za bezvýhradné přijetí nabídky Prodávajícího k uzavření Kupní smlouvy ze strany uživatele se považuje kliknutí na tlačítko s označením „Objednat s povinností platby“. Závazná objednávka vyžaduje platbu za zboží.

Kupní smlouva je uzavřena doručením emailové zprávy o dokončení objednávky (potvrzení objednávky), a to na emailovou adresu zadanou uživatelem do příslušného pole v uživatelském prostředí E-shopu.

Uživatel se zavazuje do příslušných textových polí v uživatelském prostředí E-shopu vyplnit pravdivé a úplné údaje, zejména pravdivě vyplnit svoji emailovou adresu, identifikační údaje a dodací adresu. Uživatel bere na vědomí, že Prodávající bude jím zadané údaje důvodně považovat za správné a úplné a není povinen ani oprávněn zadané údaje kontrolovat.

Ceny

Ceny uvedené na E-shopu jsou uvedeny včetně DPH (není-li uvedeno jinak). V těchto cenách nejsou zahrnuty náklady na dodání zboží. O těchto nákladech je kupující (zákazník) informován při shrnutí objednávky ve virtuálním košíku (příp. pokladně) nebo v sekci “Způsoby a ceny doručení”, která se nachází na E-shopu v dolní části stránky.

Celkovou cenu objednávky (včetně nákladů na dodání zboží a případných dalších nákladů) si může kupující zkontrolovat i ve shrnutí objednávky ještě před objednáním.

Způsoby platby

V současnosti prodávající akceptuje tyto způsoby platby:

 • Dobírkou – v hotovosti nebo platební kartou
 • Platební kartou online
 • Úhradou na účet – převodním příkazem na základě objednávky nebo předfaktury
 • V hotovosti při převzetí zboží osobně na výdejním místě ve Spišské Nové Vsi (na výdejním místě ve Spišské Nové Vsi není možná platba kartou).

Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je přiložen k dodávanému zboží.

Dodací lhůty

Prodávající je povinen splnit objednávku a dodat kupujícímu zboží ve lhůtě nejpozději do 30 dnů.

Při popisu produktu na E-shopu je zpravidla uvedena i orientační dostupnost zboží. Produkty, které jsou uvedeny jako „skladem“ jsou zpravidla expedovány do 2 pracovních dnů od doručení potvrzení objednávky.

V případě, že nastanou výrobní komplikace a objednané zboží ve slíbeném období nelze expedovat, prodávající je povinen kupujícího o dané situaci neprodleně informovat a nabídnout náhradní termín dodání, případně navrhnout náhradní zboží.

Pokud se objednané zboží nepodaří odeslat ani v dodatečné (náhradní) lhůtě, kupující má právo od objednávky odstoupit. Pokud za zboží již provedl platbu, kupní cena (případně její část) mu bude vrácena na jím určený bankovní účet nejpozději do 14 dnů.

Dodání zboží

V současnosti je na E-shopu na výběr z těchto možností doručení objednávky:

 • Kurýrem na zvolenou adresu
  • Cena za doručení je vypočtena na základě konkrétních položek v košíku.
 • Osobní odběr na výdejním místě ve Spišské Nové Vsi:
  • Cena: 0 Kč – ZDARMA
  • Zpravidla v pracovní dny v době od 7:00 do 15:00. Při této možnosti je třeba předem dohodnout datum a čas odběru.

Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo zrušit objednávku bez udání důvodu kdykoli před expedicí zboží a to prostřednictvím e-mailu (nebo telefonicky).

Kupující je oprávněn i bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Během této lhůty má právo zboží rozbalit a vyzkoušet. Kupující může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy u prodávajícího emailem na adresu info@fitron.cz nebo zasláním písemného odstoupení od smlouvy na adresu: FITRON s.r.o., Drevárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí odstoupení od kupní smlouvy.

V případě písemného odstoupení od smlouvy je kupující povinen osobně doručit takové oznámení a to nejpozději v poslední den určené lhůty na kontaktní adresu prodávajícího nebo toto odstoupení předat k poštovní přepravě nejpozději v poslední den lhůty na adresu, která je uvedena v kontaktech. Kupující je povinen po oznámení o odstoupení od smlouvy zaslat nebo doručit osobně předmět smlouvy, od které odstupuje spolu se vší dokumentací – Např. fakturou, návodem a jinou dokumentací ke zboží, která mu byla doručena spolu se zbožím, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít následující vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy:

„Věc: Odstoupení od kupní smlouvy.

Dobrý den, tímto využívám své právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Jméno a příjmení: (doplňte)

Číslo objednávky: (doplňte)

Číslo účtu pro finanční vypořádání: (doplňte)”

Adresa pro odeslání vráceného zboží: FITRON s.r.o., Drevárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská Republika

Po platném odstoupení od smlouvy prodávající vrátí kupujícímu veškeré platby, které kupující prokazatelně uhradil v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží. Prodávající však není povinen uhradit kupujícímu dodatečné náklady, pokud si kupující zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil kupující, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím.

Platby budou kupujícímu vráceny do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy bude prodávajícímu doručeno oznámení kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy. Úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký použil kupující při své platbě. Tím není dotčeno právo kupujícího dohodnout se s prodávajícím na jiném způsobu platby, pokud v souvislosti s tím kupujícímu nebudou účtovány žádné další poplatky. Při odstoupení od smlouvy prodávající není povinen vrátit spotřebiteli platby podle tohoto odstavce před tím, než mu je zboží doručeno nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu.

V rámci zboží, které bylo zhotoveno podle zvláštních požadavků (vyrobeno na míru), kupující nemá nárok odstoupit od kupní smlouvy.

Není-li kupující spotřebitelem (fyzická osoba – nepodnikatel), nemá nárok na vrácení zboží bez udání důvodu a odstoupení od smlouvy.

Reklamační řád

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží je při převzetí bez vad. To neplatí je-li předmětem objednávky zboží s vadami, které je prodávající, jsou-li mu známy, nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem mu měly být známy, povinen oznámit kupujícímu.

Obsahuje-li zboží vady, kupující má právo požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, nebo pokud bylo předmětem objednávky (kupní smlouvy) zboží s vadami, které prodávající, pokud mu byly vady známy, nebo s přihlédnutím na všechny okolnosti měly být známy, oznámil kupujícímu. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu dané součásti zboží; není-li to možné, má právo odstoupit od kupní smlouvy.

Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti zboží má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže dané zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, ani na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží. Kupující má právo na přiměřenou slevu z ceny zboží iv případě, že mu prodávající není schopen dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo prodávající nesjedná nápravu v přiměřené době.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující o vadách před převzetím zboží věděl nebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Odpovědnost prodávajícího za vady zboží se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u zboží prodávaného za nižší kupní cenu na vadu, pro kterou byla nižší kupní cena dohodnuta, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí prodávajícím , nebo pokud to vyplývá z povahy zboží.

V případě reklamace má kupující několik možností kontaktování prodávajícího, ale nejideálnější způsob je zaslat prodávajícímu email s popisem a fotografiemi vady zakoupeného výrobku. Prodávající se zavazuje reagovat kupujícímu na reklamaci do 5 pracovních dnů.

Záruční doba a záruční list:

Záruční doba začíná běžet ode dne, kdy kupující převezme zboží. Záruční doba je 24 měsíců. V případě, že je předmětem objednávky již použité zboží, záruční doba se po dohodě s kupujícím může zkrátit, ne však na kratší období než 12 měsíců.

Jako záruční list slouží faktura (daňový doklad), která byla vystavena při nákupu zboží.

Reklamace lze uplatnit na adrese:
FITRON s.r.o., Drevárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika

Reklamace zboží, včetně odstranění vad daného zboží, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit nebo mu bude dané zboží vyměněno za nové.

Lhůta pro vyřízení reklamace neběží v případě, že prodávající neobdržel od kupujícího veškeré podklady potřebné pro vyřízení dané reklamace, a to do doby, než budou dané podklady dodány.

Za vyřízení reklamace se považuje odeslání opraveného nebo nového zboží kupujícímu, případně doručení informace, že zboží je připraveno k vyzvednutí. Další způsob vyřízení reklamace je odeslání finančních prostředků ve výši slevy z ceny zboží nebo vrácení celé kupní ceny zboží.

Záruční opravy provádí FITRON s.r.o., Drevárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves.

Alternativní řešení sporů

Kupující má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu e-mailem na info@fitron.sk, není-li spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, Spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt ARS) podle zákona 391/2015 Sb. ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle § 3 zákona č.. 391/2015 Sb. Návrh může Spotřebitel podat způsobem určeným podle § 12 zákona č.j. 391/2015 Sb.

Mezi subjekty alternativního řešení sporů má spotřebitel právo volby. Seznam subjektů ARS lze nalézt na stránce Ministerstva hospodářství SR: seznam subjektů.

V případě prodeje zboží na základě smlouvy uzavřené na dálku resp. smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího, má kupující, žijící v členském státě EU, možnost podat žádost na zahájení alternativního řešení sporů v souvislosti se sporem u prodávajícího, podnikajícího v členském státě EU, doručením žádosti subjektu alternativního řešení sporů v zemi působnosti prodávajícího. Může při tom využít formulář dostupný na stránce Evropské komise online na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EN

Alternativní řešení sporů může využít pouze spotřebitel – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výše 5 EUR s DPH.

Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle § 12 zákona č.j. 391/2015 Sb. subjektu ARS a to v listinné podobě, elektronické podobě nebo ústně do protokolu. Adresa pro podávání žádostí v elektronické podobě na Slovenskou obchodní inspekci je: ars@soi.sk. K podání návrhu může Kupující využít formulář, jehož vzor je dostupný na webovém sídle Slovenské obchodní inspekce: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov/formular-pre-podanie-navrhu-na-zacatie-ars.soi a každého subjektu ARS. K návrhu Kupující přiloží doklady související s předmětem sporu, které prokazují skutečnosti uvedené v návrhu.

Během alternativního řešení sporů Kupující spolupracuje se subjektem alternativního řešení sporů, v zájmu rychlého vyřešení sporu. Toto řešení sporu zajišťuje Evropská komise a slovenské kontaktní místo řešení sporů online. Rovněž i nároky Prodávajícího vůči Kupujícímu mohou být uplatněny prostřednictvím evropské platformy. Využití alternativního řešení sporu šetří peníze a čas, jelikož stížnost bude vyřízena do 90 dnů a bez vysokých finančních výdajů.

Ochrana osobních údajů

Při zpracování osobních údajů postupujeme podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) ) a zákona č . 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů.

Podrobné informace o tom, jak shromažďujeme, zpracováváme a chráníme osobní údaje našich zákazníků při využívání našich služeb jsou upraveny v dokumentu: Zásady ochrany osobních údajů.

Rozhodné právo

Všechny vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak si strany sjednávají, že se jejich vztah řídí právem Slovenské republiky. Tím nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy mezi prodávajícím na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují platné právní předpisy Slovenské republiky:

 • zákonem č.j. 40/1964 Sb. Občanský zákoník;
 • zákonem č.j. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně zákona Slovenské národní rady č.j. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů;
 • zákonem č.j. 102/2014 o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů;
 • zákonem č.j. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu ao změně a doplnění zákona č.j. 128/2002 Sb. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele ao změně některých zákonů ve znění zákona č. 1/2003 284/2002 Sb.,

všechny v platném znění.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny obchodních podmínek je splněna umístěním nové verze obchodních podmínek na internetové stránce www.fitron.cz. Na uzavřené objednávky se však vztahuje znění obchodních podmínek platné v době provedení objednávky.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 20.6.2022.